MR

Medezeggenschapsraad en gmr


De Medezeggenschapsraad adviseert over het te voeren beleid en moet in een aantal gevallen haar instemming verlenen. De raad bestaat uit twee leden van het team en twee leden vanuit de ouders. Voor het bestuur is het veel efficiënter om met diverse medezeggenschapsraden gezamenlijk te overleggen. Daarom is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd.
De GMR bestaat uit acht leden. Vier leden van katholiek/oecumenische identiteit en vier leden met openbare identiteit. Vier leden zijn afgevaardigd vanuit het personeel en vier leden zijn vertegenwoordigd door ouders/verzorgers. Leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of als personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden te zijn. Als GMR vertegenwoordigen ze de scholen binnen de stichting Aves inzake beleidszaken die een meerderheid van de scholen betreffen.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Annemieke van Boven, ouder en voorzitter

Mariëlle Game, ouder

Susan ten Dam, teamlid

Marijke Stuiver, teamlid

Hoe kan ik de MR bereiken? Mail naar mr.swsdewending@aves.nl

Lees hier de notulen van de laatste MR-vergadering

Vind ons op Facebook