Identiteit

Wij zijn een samenwerkingsschool. Ongeveer 40 jaar geleden is onze school ontstaan uit een fusie tussen een grote openbare en een kleinere katholieke school. In ons onderwijs hebben we aandacht voor beide levensovertuigingen.
Sleutelwoorden hierbij zijn samen vieren, samen leren en samen leven.


Binnen de Samenwerkingsschool willen we uit gaan van de volgende begrippen:

1.    Niet apart maar samen
Voor ons betekent dat, dat iedereen welkom is en dat we samen onze school vormen en zijn. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze wereld en oog hebben voor de ander.
2.    Ontwikkelingsgericht
Zowel de leerkrachten als de kinderen ontwikkelen zich op onze school. Leerkrachten zijn binnen school- en stichtingsnormen vrij om op hun eigen manier de kinderen te laten groeien in kennis en mogelijkheden. De school is binnen stichtingskaders vrij om het onderwijs vorm te geven.
3.    Pluriform
Kinderen maken bij ons kennis met de ander en het andere met als doel het groeien in deelnemen aan de samenleving.
4.    Zorg
Samen met de ouders zorgen wij ervoor dat de kinderen de juiste ondersteuning ontvangen om zich goed te kunnen ontwikkelen.


Deelaspecten

a.    Kind
•    Opgroeien tot actief willen en kunnen deelnemen aan de samenleving met normen en waarden
•    Vanuit  ontdekken, leren, verwondering en bewondering kunnen komen tot verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn/haar leefwereld. Met aandacht, waardering en hulp voor het andere en de anderen.

b.    Leerkracht
•    Voorlevend en voorbeeldend, kunnen ver- en bewonderen en enthousiasmeren.
•    Actief en activerend in de “samenleving”.
•    De katholieke leerkrachten zijn in het bezit van de akte van catechese. De openbare leerkrachten zijn in het bezit van Diploma Openbaar Onderwijs. Er zijn leerkrachten van beide identiteiten werkzaam.
•    Zich blijvend scholen, ook wat betreft identiteit.
•    Kunnen en willen functioneren op een samenwerkingsschool.

c.    Onderwijs
•    De kinderen ondersteunen zodat de einddoelen (kerndoelen) van identiteit worden gehaald.
•    Met aandacht voor het welzijn van kinderen en leerkrachten.
•    De directie en leerkrachten waken over de kwaliteit van beide levensovertuigingen en leggen daarover verantwoording af.
•    Jaarlijkse teamscholing m.b.t. de samenwerkingsidentiteit.
•    Beschrijven van de identiteitstekst en kalender.

Samen vieren.
Op onze school vinden we vieren heel belangrijk:
•    De verjaardag van kinderen en leerkrachten. We komen samen in een lokaal en zingen de jarige toe.
•    Aan het begin van het schooljaar houden wij samen een 'jaaropening'.
•    Opening en afsluiting van diverse projecten en het schooljaar.
•    Verschillende vieringen rond Advent, Kerst en Pasen.
•    Nieuwjaarsviering; we vieren de start van het nieuwe jaar.
•    Carnaval.
•    In samenwerking met de parochie verzorgen we jaarlijks 1 gezinsviering, Allerzielen  in de kerk.
•    De begeleiding van de kinderen in de voorbereiding op de H. Communie en het H.Vormsel doen we samen.
•    We eindigen het schooljaar met een musical opgevoerd door kinderen van de bovenbouw. Op deze avond nemen we ook afscheid van de kinderen van groep 8.

Samen leren:
De samenwerkingsschool impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze. Wij zien de kinderen die onze school binnen komen als unieke opgroeiende mensen. Ze hebben ieder hun eigen mogelijkheden die nog tot ontwikkeling moeten komen. Verder hebben we  aandacht hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit onze grondslag leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving, en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar. Het is onze taak om hen daarbij zo goed mogelijk op weg te helpen.

Samen leven:
Samen leven op De Wending is zichtbaar door:
•    Rekening te houden met de verschillen tussen kinderen in leerstijl, werktempo, interesse en niveau.
•    Het bieden van zorg: voldoende faciliteiten voor hulp en begeleiding voor leerlingen met leerproblemen en/of sociale problemen.
•    Toelaten van kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en mede daardoor kinderen leren elkaar te accepteren, bewust te maken van de gelijkwaardigheid van ieder en rekening te laten houden met onderlinge verschillen.
•    Acties voor een goed doel
•    Projecten waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal staat
•    Regelgeving en handhaving daarvan

Bovenstaande punten dragen bij in de ontwikkeling van onze leerlingen om te komen tot: nadenken, komen tot verantwoorde keuzes en daarnaar handelen, goede zorg voor jezelf en de ander en een positieve betrokken grondhouding. De leerkracht heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar en hebben we respect voor elkaars mening. Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun (toekomstige) leven. Wij zorgen voor een  goede samenwerking tussen school, de dorpsgemeenschap en alle betrokken partijen.


Iedereen die onze uitgangspunten respecteert is welkom. Vanuit een openbare en katholieke visie praten we met de kinderen over datgene wat hen en ons bezighoudt. De samenwerkingsgrondslag van de school houdt mede in, dat de school open staat voor kinderen met een ieder geloof  en met respect voor ieders eigenheid.

Vind ons op Facebook